ANBI gegevens

ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Rafael Almere heeft een ANBI beschikking bij de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van de ANBI status is dat giften, legaten en erf­stellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Een gever kan zijn of haar gift ook aftrekken bij de belastingaangifte.

Download hier de meest recente verantwoording in het CIO format:

Rafael Almere ANBI verantwoording 2022

De naam van de instelling

KERKGENOOTSCHAP RAFAEL GEMEENTE ALMERE, RAFAEL ALMERE

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

818772992

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

80880290

Post- en emailadres

‘s Hertogenboschplein 2, 1324 WB Almere
secretariaat@rafaelalmere.nl

Bankrekening

IBAN: NL 77 INGB 0006 4938 51 ten name van Rafael Almere

Statutaire doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Beleidsplan en begroting 2023

Beleidsplan 2023 Rafaël Almere

Begroting 2023 Rafael Almere CIO format

Activiteitenverslag en financiële verantwoording 2021

Activiteitenverslag 2022

Financiele verantwoording 2022 CIO format

Samenstelling van het bestuur van Rafael Almere, tevens leiderschapsteam (per 1 juli 2022):

  • Voorzitter: Mark de Boer
  • Penningmeester: Sjoerd Kruis
  • Secretaris: Mira de Boer
  • Lid: Areanne Kruis

Voorgangers: Mark en Mira de Boer (tot 1-7-2023)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De voorgangers ontvangen ieder een onkostenvergoeding voor hun verrichtingen van jaarlijks 6.000 euro.