ANBI Publicatie

ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Rafael Almere heeft een ANBI beschikking bij de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van de ANBI status is dat giften, legaten en erf­ stellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Een gever kan zijn of haar gift ook aftrekken bij de belastingaangifte.

De naam van de instelling

KERKGENOOTSCHAP RAFAEL GEMEENTE ALMERE, RAFAEL ALMERE

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

818772992

Post- en emailadres

Regenboogweg 116, 1339 GW Almere
secretariaat@rafaelalmere.nl

Bankrekening

IBAN: NL 77 INGB 0006 4938 51 (tnv Rafael Almere)

Statutaire doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Beleidsplan en begroting

Jaarplan 2019 Rafael Almere

Begroting 2019 Rafael Almere

Samenstelling van het bestuur van Rafael Almere

  • Voorzitter: Mark de Boer
  • Penningmeester: Rico Mijsen
  • Secretaris: Jurgen Boontje
  • Lid: Mira de Boer
  • Lid: Bart van der Snoek

Voorgangers: Mark en Mira de Boer

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De voorgangers ontvangen ieder een onkostenvergoeding voor hun verrichtingen van jaarlijks 5.400 euro.

Activiteitenverslag 2018

Activiteitenverslag Rafael Almere 2018

Financiële verantwoording 2018

Financiele verantwoording Rafael Almere 2018