ANBI Publicatie

ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Rafael Almere heeft een ANBI beschikking bij de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van de ANBI status is dat giften, legaten en erf­ stellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Een gever kan zijn of haar gift ook aftrekken bij de belastingaangifte.

Rafael Almere maakt gebruik van de groepsbeschikking van Rafael Nederland.

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen. Dit houdt in dat de belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:

  1. Rafaël Nederland,
  2. de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en
  3. lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedsssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

De groepsbeschikking voor Rafaël Nederland is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst> giften>ANBI zoeken).

Voor instellingen en Kerkgenootschappen, zoals Rafael Almere geldt hierbij een verplichting om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De naam van de instelling:

KERKGENOOTSCHAP RAFAEL GEMEENTE ALMERE, RAFAEL ALMERE

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

818772992

Postadres

Lotusbloemweg 60, 1338 VZ, Almere

Statutaire doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Beleidsplan en begroting

Jaarplan 2019 Rafael Almere

Begroting 2019 Rafael Almere

Samenstelling van het bestuur van Rafael Almere

  • Voorzitter: Mark de Boer
  • Penningmeester: Rico Mijsen
  • Secretaris: Jurgen Boontje
  • Lid: Mira de Boer
  • Lid: Bart van der Snoek

Voorgangers: Mark en Mira de Boer

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De voorgangers ontvangen ieder een onkostenvergoeding voor hun verrichtingen van jaarlijks 5.400 euro.

Financiële verantwoording

Financiele verantwoording Rafael Almere 2018