Rafaël Almere

ANBI


ANBI Publicatie ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Rafael Almere heeft een ANBI beschikking bij de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van de ANBI status is dat giften, legaten en erf­ stellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Een gever kan zijn of haar gift ook aftrekken bij de belastingaangifte.

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikkingvan de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling). Rafael Almere maakt gebruik van de groepsbeschikking van Rafael Nederland.

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen. Dit houdt in dat de belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:

  1. Rafaël Nederland,
  2. de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en
  3. lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedsssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

De groepsbeschikking voor Rafaël Nederland is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst> giften>ANBI zoeken).

Voor instellingen en Kerkgenootschappen, zoals Rafael Almere geldt hierbij een verplichting om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

de naam van de instelling:

KERKGENOOTSCHAP RAFAEL GEMEENTE ALMERE, RAFAEL ALMERE

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

818772992

Postadres

Lotusbloemweg 60, 1338 VZ, Almere

Doelstelling en visie Rafael Almere

Beleidsplan:

Samenstelling van het bestuur van Rafael Almere:

  • Voorzitter: Bart van der Snoek
  • Penningmeester: Rico Mijsen
  • Secretaris: Jurgen Boontje

het beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er zijn geen personen in loondienst, en daarom ook geen beloning voor Personeel.

Jaaroverzicht 2016

Financiele verantwoording

RGA 2016 – Winst & Verlies