Rafaël Almere

Wat wij geloven


Het logo met het kruis, de beker, de duif en de kroon vertelt je wat we geloven. Het kruis staat voor: God de Redder, de beker voor: God de Geneesheer. De duif staat voor: God de doper met de Heilige Geest en de kroon voor: God als de komende Koning. Wij noemen het ook wel “het vierkante geloof”.

Het kruis – God, de Redder

Het eerste en het belangrijkste van onze boodschap is dat Jezus Christus de enige hoop is voor de mensheid. De redding die Hij brengt wordt voortgezet in de woorden die Hij sprak toen Hij de profeet Jesaja citeerde: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lucas 4:18-19). Redding is zoveel meer dan alleen “gered worden”. Het is weliswaar een beslissing, maar heeft veel meer te maken met een leven van genezing, herstel, bevrijding van onderdrukking en vrijwording. Zodat iemand groeit naar een effectieve bediening op een breed terrein.

 

De beker – God, de Geneesheer

Het symbool van de moderne geneeskunde is een bronzen slang. Een replica van de slang die Mozes ophief om de plaag over Israël te stoppen. Jezus zei; ‘Als ik wordt opgericht, zal Ik alle mensen tot Mij trekken.’ Hij trekt ons naar Zichzelf toe in liefde en raakt ons aan met genezende kracht. Jezus voorzag in een dubbel geneesmiddel voor een dubbele vloek. Toen de mens viel in de hof van Ede, stelde hij zichzelf open voor zonde en ziekte. Jezus betaalde voor onze zonden aan het kruis. Hij droeg de striemen tot onze genezing vlak voordat Hij werd gekruisigd. Jesaja zag de Zoon van God als Redder en Genezer  ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.’ (Jesaja 53) Jezus vervulde niet alleen deze profetie, maar gaat ook vandaag hiermee door. ‘Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: “Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen”.’ (Mat. 8:16,17).

De duif – God, de Doper met de Heilige Geest

We hebben te maken hebben met een grote uitdaging die we “De Energiecrisis” noemen. Toch bestaat er geen energietekort in de geestelijke wereld! De eerste gemeente kreeg niet de opdracht uit eigen kracht te gaan, maar om te wachten in Jeruzalem, ‘Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ (Lucas 24:49). Jezus laatste woorden aan Zijn discipelen hadden te maken met kracht. Aan hen werd kracht beloofd en ook waartoe die moest dienen: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Hand. 1:8). Jezus Christus beperkte zichzelf tot een lichaam toen Hij naar de aarde kwam om voor ons te sterven. Maar toen Hij opging naar de rechterhand van de Vader, beperkte Hij zich opnieuw tot een lichaam. Het lichaam van Christus en dat zijn wij! Door ons te dopen met de Heilige Geest, wordt iedere vezel van ons wezen doordrongen met Zijn aanwezigheid. Hij roept ons tot een taak, maar geeft er een vervolg aan door de kracht die voor die taak nodig is beschikbaar te maken.

De kroon – God als de komende Koning

Hij komt terug! We leven in een koninkrijk, een geestelijk gebied met afgebakende grenzen. Jezus zelf zei, ‘Het koninkrijk van God is in jullie.’ We hebben de autoriteit gekregen om de zaken van de Vader te doen, om leiding te nemen in de dingen van het Koninkrijk. Maar over niet al te lange tijd, komt onze Koning terug! ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’ (1Thes.4:17). Hij vervulde de profetieën van het Oude Testament met betrekking tot Zijn eerste komst. Hij zal op dezelfde wijze de meer dan 300 profetieën in het Nieuwe Testament over Zijn tweede komst vervullen. In onze harten weerklinkt de echo van wat geschreven staat in Openbaring: “AMEN, KOM, HERE JEZUS”