Privacystatement

Rafael Gemeenschap Almere (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.
Verwerking van uw gegevens

Rafael Gemeenschap Almere houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook incidenteel persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd zoals personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze activiteiten betrokken zijn.
Rafael Gemeenschap Almere informeert haar leden en donateurs via nieuwsbrieven, website en sociale media over evenementen en activiteiten. Het werk van Rafael Gemeenschap Almere wordt voornamelijk gefinancierd door vrijwillige bijdragen van leden.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om als ledengemeenschap te kunnen functioneren. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of bijeenkomsten en wanneer u zich aanmeldt als lid. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te kunnen geven aan het financieel beleid en om aan wettelijke verplichtingen rond verslaglegging en financieel beheer te voldoen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Rafael Gemeenschap Almere beschikt via Rafael Nederland over een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Conform de AVG-regels kunt u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen (recht op vergeten). Ook kunt u gebruik maken van uw recht op dataportabiliteit. U kunt uw verzoek telefonisch doorgeven aan de administratie van Rafael Gemeenschap Almere (secretariaat@rafaelalmere.nl).
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Rafael Gemeenschap Almere is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Rafael Gemeenschap Almere, Regenboogweg 116, 1339 GW Almere.

E-mail

Wanneer u als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Rafael Gemeenschap Almere hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Rafael Gemeenschap Almere maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Rafael Gemeenschap Almere haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de uitschrijfknop in de mail, bij de administratie van Rafael Gemeenschap Almere per e-mail: secretariaat@rafaelalmere.nl

Contact met leden, donateurs en relaties

Rafael Gemeenschap Almere informeert haar leden, donateurs en relaties over haar werk via e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Incidenteel wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Rafael Gemeenschap Almere te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Beveiliging

Rafael Gemeenschap Almere heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Rafael Gemeenschap Almere houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Rafael Gemeenschap Almere
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Regenboogweg 116, 1339 GW Almere
secretariaat@rafaelalmere.nl

Gebruikersvoorwaarden website

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van Rafael Almere. De gebruiker van de Websites (hierna: de “Gebruiker(s)”) zal zich bij het gebruik daarvan te allen tijde gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

De Gebruiker zal zich onthouden van gedrag waarbij overige Gebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de Websites dan wel het achterliggende computersysteem of aan derden. De Gebruiker/bezoeker van een Website zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik dat strafbaar, excessief, of jegens Rafael Almere en/of derden onrechtmatig is.

Alle informatie op de Websites is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld, maar toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Aan de teksten op de Websites kunnen géén rechten worden ontleend. De Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Rafael Almere is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rafael Almere is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of foto’s, berichtgevingen die verstrekt worden via deze Website(s) op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar te maken.

Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust copyright! De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op.

De Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan.

Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op.